Zásady ochrany osobních údajů

Používáním služby bytplus.cz nám svěřujete různé informace, včetně svých osobní údajů. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte především jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Při registraci vyžadujeme jméno, příjmení a email. Mezi další nepovinné údaje patří telefon a adresa trvalého pobytu.

 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Všechny osobní údaje používáme pouze v rámci služby bytplus.cz a nesdělujeme je třetím stranám pro komerční využití.

Vaše data v rámci služby bytplus.cz nikdy neopustí území Evropské unie.

V případě potíží s využitím služby nebo ohledně fakturace kontaktujeme pouze vedení a nikdy nerozesíláme nevyžádané zprávy jednotlivým uživatelům.

Součástí služby bytplus.cz je funkce pro hromadné rozesílání emailových zpráv, která je však plně v gesci vašeho vedení. Email také odešleme v případě, že požádáte o obnovení hesla.

 

ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje získané prostřednictvím statistik využití naší služby. Výsledkem je maximální optimalizace kvality našich služeb. Údaje získané pro tyto účely ve službě bytplus.cz ukládáme tak, aby naši zaměstnanci nerozpoznali skutečné osobní údaje uživatelů.

 

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookies je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám bytplus.cz. Získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti bytplus.cz slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

Bezpečnost

Bezpečnost je pro nás na prvním místě. Proto jsme pro hosting vybrali leadera na trhu cloudových služeb - Amazon AWS Web Services. Mezi hlavní důvody patří především spolehlivost, bezpečnost a flexibilita řešení. Při spojení se službou bytplus.cz využíváme 2048-bitové SSL (https) spojení.

Všechna data jsou denně automaticky zálohována.

 

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

Bytplus.cz přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost bytplus.cz povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.).

 

 

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v bytplus.cz plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb bytplus.cz uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity.

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má kdykoli možnost shlédnout vlastní profil a tak získat kompletní informace o tom, jaké osobní údaje máme k dispozici.

Právo na opravu

Pokud uživatel zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V případě, že již nejste ve společenství, máte možnost kontaktovat vašeho administrátora, který může iniciovat výmaz všech vašich osobních informací. Vyjímku tvoří jméno a příjmení, které musí být zachovány z důvodu historie výpisů hlasování v rámci služby bytplus.cz.

 

KONTAKTY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v bytplus.cz je:

  • Ondřej Letáček, e-mail: bytplus@bytplus.cz, +420 46 46 090 46.

Prosíme nejprve kontaktujte vaše vedení, které vám může sdělit potřebné informace.

 

ZÁVĚR

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 24. května 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách bytplus.cz. Služba bytplus.cz si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit tyto zásady.

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.